06 38 27 03 65
welkom@integritas-asz.nl

Algemene voorwaarden

1. ‘INTEGRITAS Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid’ en ‘Integritas – ASZ’ zijn de handelsnamen van de eenmanszaak die wordt gevoerd door mevrouw mr. T.A.G. Beurskens [hierna: Beurskens].

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Beurskens, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door Beurskens schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

3. Bij het inschakelen van derden zal Beurskens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Het is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. Beurskens staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. De opdrachtgever staat er voor in dat het door hem opgegeven emailadres veilig is en te gebruiken als communicatiemiddel.

5. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Beurskens vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij haar binnen een half jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

6. De opdrachtgever vrijwaart Beurskens tegen alle aanspraken van derden en de door Beurskens in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door haar voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. Beurskens zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft zij ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen.

8. Iedere aansprakelijkheid van Beurskens en eventuele werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

9. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-, tenzij er aan de zijde van Beurskens sprake is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is Beurskens gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Beurskens gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 40,-. Bij niet betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Beurskens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Beurskens voor schade die daardoor mocht ontstaan.

11. Op de rechtsverhouding tussen Beurskens en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

12. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Beurskens: www.integritas-asz.nl